หน่วยงานเครือข่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
http://www.mb.mahidol.ac.th/th/
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
http://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
http://www.chulacrc.org/home.html
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
http://www.biotec.or.th/TH/
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/parasitology/
ด้านการผลิตวัคซีน
องค์การเภสัชกรรม 
http://www.gpo.or.th/
องค์การเภสัชกรรม – เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด 
http://www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=150&language=th-TH
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
http://www.saovabha.com/th/default.asp
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม โรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี  
http://www.pdti.kmutt.ac.th/th/
BioNet-Asia Co., Ltd 
http://www.bionet-asia.com/
ด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีน
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
http://www.fda.moph.go.th/
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/Biology/biop/
ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
http://www.nhso.go.th/
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
http://thaigcd.ddc.moph.go.th/groups/index/3
หน่วยงานอื่นๆที่เกียวข้อง
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
http://www.thainhf.org/
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
http://www.nationalhealth.or.th/
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
http://www.thaihealth.or.th/
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
http://www.hsri.or.th/
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 
http://www.hitap.net/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
http://www.tcels.or.th/
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
http://ihppthaigov.net/