แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2561-2579

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2561-2579

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2557-2560
วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2557-2560
 • พันธกิจ
 • 1.พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 • 2.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
 • 3.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและนานาชาติ​
 • 4.พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3
  การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4
  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5
  การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ
 • เป้าประสงค์
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ประเทศมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน
 • ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและระบบสารสนเทศด้านวัคซีนเพื่อพัฒนาวัคซีนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • ประเทศมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล
 • กลยุทธ์
 • บริหารจัดการองค์กรภายใต้กฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูง เอื้อต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
 • สนับสนุน และผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
 • ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้หน่วยงานเครือข่ายสามารถบูรณาการศักยภาพเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล
 • พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีน
 • ผลผลิต
 • มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
 • บุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของชาติ
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
 • ความสำเร็จของการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพวัคซีนและการนำวัคซีนไปใช้
 • มีการนำข้อมูลวิชาการ ไปใช้และเผยแพร่​