ประกาศ

  • เนื้อหาและภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

    สามารถเข้าชม และดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

หัวข้อที่น่าสนใจ

- การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนรับภัยคุกคามและโลกโลกาภิวัฒน์ในทศวรรษหน้า
- ศักยภาพด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีนในอาเซียน และความท้าทายของประเทศไทย
- บทเรียนสู่ความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย
- แผน 20 ปี ด้านความมั่นคงทางด้านยาและเวชภัณฑ์ สู่ไทยแลนด์ 4.0
- ทางออกของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองระดับสากล
- การยกระดับมาตรฐานคุณภาพจาก 6- to - 12-function
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านวัคซีน
- พลวัตนโยบายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทย
- อปท. และภาคประชนสังคมกับการนำวัคซีนใหม่มาใช้
- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดช่วงวัย
- วัคซีนใหม่ที่ควรนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- การใช้วัคซีนไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปากมดลูก ไอพีดี โรต้า ฯลฯ
- กลไกการกำหนดราคาวัคซีน
- การวัคความคุ้มค่าของวัคซีน
- วิธีการบริหารงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาวัคซีนอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤษณา หรือ คุณชนนิกานต์
โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 502 หรือ 508
อีเมล: nvi@nvi.mail.go.th
แฟกซ์: 0 2580 9732