เอกสารนำเสนอ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

เอกสารนำเสนอ ในการประชุม มีรูปแบบเป็นไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดได้ตามตารางกำหนดการด้านล่างนี้

กำหนดการ และเอกสารนำเสนอ

การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

เวลา หัวข้อการประชุม ห้องบรรยาย เอกสาร
นำเสนอ
07.30 - 09.00 ลงทะเบียนการประชุม
08.45 - 09.00 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุม MAYFAIR
A+B
09.00 - 10.30 การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุเพื่อพร้อมรับภัยคุกคามและโลกาภิวัตน์ในทศวรรษหน้า
• ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์
• คุณวิริยะ จงไพศาล
• DR. JORIS VANDEPUTTE
• ดร.นพ. จรุง เมืองชนะ
MAYFAIR
A+B
10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง (COFFEE BREAK) และชมนิทรรศการ
ORAL PRESENTATIONS
เวทีที่ 1
การพัฒนาวัคซีนฟลาวิไวรัส (FLAVIVIRUS VACCINE DEVELOPMENT)
โดย ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา
เวทีที่ 2
HEPATITIS B STATUS OF YOUNG ADULTS WHO BORN SHORT AFTER ADOPTION OF UNIVERSAL HEPATITIS B IMMUNIZATION PROGRAM IN THAILAND
โดย รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม
11.00 - 12.00 บีซีจี วัคซีนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย
• ศ. (พิเศษ) ดร.ภญ. สุมนา ขมวิลัย
• ดร. สุภาพร ภูมิอมร
• คุณกนกทิพย์ ทิพย์รัตน์
• คุณนันทะภร แก้วอรุณ
MAYFAIR
A+B
12.00 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน (LUNCHEON SYMPOSIUM)

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด "THE VALUE OF TETREVALENT INFLUENZA VACCINE OVER TRIVALENT INFLUENZA VACCINE"

โดย พญ.วาสนา ประสิทธิ์สืบสาย
THE PALLADIUM HALL
13.30 - 15.00 แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่กับความท้าทายของการพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุไทย : กรณีศึกษา บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เบอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด(GPO-MBP) และบริษัทเกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
• ดร.นพ. จรุง เมืองชนะ
• ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์
• คุณเชิญพร เต็งอำนวย
MAYFAIR
A+B
วิธีการบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัคซีนในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างยั่งยืน
• MARIE-YVETTE MADRID, PH.D.
• คุณอารีย์ ม่วงสุขเจริญ
MAYFAIR
C
15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง (COFFEE BREAK) และชมนิทรรศการ
ORAL PRESENTATIONS
เวทีที่ 1
A PARADIGM FOR AN UPSTRWAM PROCESS SCALE-UP FOR FLAVIVIRUS-BASED VACCINES
โดย ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์
เวทีที่ 2
DECIPHERING IMMUNE RESPONSE AGAINST DOSR EPITOPES OF MYCOBACTERIUN TUBERCULOSIS AMONG LATENT TUBERCULOSIS INDIVIDUALS BY HIGH-CONTENT PEPTIDE MICROARRAY CHIPS
โดย คุณปนิชา อรุวรลภย์
15.30 - 16.30 ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย (1) : บริษัท ไบโอเน็ท-เอเชีย จำกัด กับทางเดินสู่ความสำเร็จของการผลิตวัคซีนต้นน้ำ
• ดร.ภญ. วาสนา วิจักขณาลัญฉ์
MAYFAIR
C
พลวัตการสร้างเสริมผูมิคุ้มกันโรคไทย
• นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ
MAYFAIR
A+B
เวลา หัวข้อการประชุม ห้องบรรยาย เอกสาร
นำเสนอ
09.00 - 10.00 ศักยภาพและความพร้อมด้านการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมวัคซีนของไทย และอาเซียน
• ศ.พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม
• DO TUAN DAT
• นายโยธิน ถนอมวัฒน์
MAYFAIR
C
วัคซีนใหม่ที่ควรนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (VACCINE PIPELINE)
• ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
• ดร.ภญ. ศิตาพร ยังคง
MAYFAIR
A+B
10.00 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง (COFFEE BREAK) และชมนิทรรศการ
ORAL PRESENTATIONS
เวทีที่ 1
ความเหมาะสมของชุดทดสอบสำหรับวิธีทางเลือก ATP ในการตรวจสอบความแรงสำหรับวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย
โดย ดร.สมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์
เวทีที่ 2
WHOLE GENOME SEQUENCE ANALYSIS OF MYCOBACTERIUM BOVIS BCG VACCINE STRAINS IN THAILAND
โดย ดร.เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์
10.30 - 12.00 โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บทเรียนสู่ความสำเร็จ ?
• นพ. ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
• นพ. นพพร ชื่นกลิ่น
• MS. CLAUDIA NANNEI
MAYFAIR
C
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคประชาสังคมต่อ การนำวัคซีนใหม่มาให้บริการประชาชน
• ศ.นพ. จคุพล ศรีสมบูรณ์
• นพ. วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์
• คุณชัชวาล โนนใหม่
• คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
MAYFAIR
A+B
12.00 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน (LUNCHEON SYMPOSIUM)

บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด "NEW PERSPECTIVE OF DENGUE AWARENESS AND UPDATE"

โดย รศ. (พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์ และ ศ.พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม
THE PALLADIUM HALL
13.30 - 14.30 6- TO 9-FUNCTION กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพวัคซีนไทย
• ภญ. ประภัสสร ธนะผลเลิศ
• ภก. ปราโมทย์ อัครภานนท์
• ดร. สุภาพร ภูมิอมร
MAYFAIR
C
MECHANISMS AND METHODS OF PRICING FOR VACCINES AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS
• LARA J. WOLFSON
MAYFAIR
A+B
14.30 - 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง (COFFEE BREAK) และชมนิทรรศการ
ORAL PRESENTATIONS
เวทีที่ 1
IMMUNOLOGICAL PROPOERTIES OF SYNTHETIC ANTIGENS - GLYCAN PROTEIN CONJUGATES TOWARD VACCINE ADJUVANTS AND VACCINE CANDIDATES AGAINST TUBERCULOSIS
โดย ผศ.ดร. ศิวรัตน์ บุณยรัตกลิน
เวทีที่ 2
รีคอมบิแนนท์โปรตีนของยีนที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคระยะแฝง RV3619C และ RV3478 กระตุ้นการสร้างไซโตไคน์ (CYTOKINES)
โดย ดร.วันดี ยินดียั่งยืน
15.00 - 16.30 ทางออกของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ (วัคซีน) ในสัตว์ทดลองมาตรฐาน OECD GLP แห่งแรกในประเทศไทย
• ดร. อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ
• ผศ.ดร.นสพ. วิทวัช วิริยะรัตน์
• ศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
MAYFAIR
C
วัคซีน คุ้ม ไม่คุ้ม วัดและแปลผลอย่างไร
• รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์
• รศ. ดร. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
• ผศ.นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ
MAYFAIR
A+B
เวลา หัวข้อการประชุม ห้องบรรยาย เอกสาร
นำเสนอ
09.00 - 10.30 ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย (2) : กรณีศึกษาบริษัท ไทยเอสพีเอฟ จำกัด และโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF)
• รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
• คุณสมบูรณ์ สินพัฒนสกุล
• RUSSEL LARSON
JUBILEE
A
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดช่วงวัย
• พญ. สุชาดา เจียมศิริ
• ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
• พญ. พรรณพิศ สุวรรณกูล
MAYFAIR
C
10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง (COFFEE BREAK) และชมนิทรรศการ
11.00 - 12.00 บัญชียาหลักกับกลไกการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในประเทศไทย
• ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า
• พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
• ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช
MAYFAIR
C
REGULATORY SCIENCES FOR VACCINE RESEARCH AND DEVELOPMENT
• คุณธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์
• ภก. วินิต อัศวกิจวิรี
JUBILEE
A
12.00 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน (LUNCHEON SYMPOSIUM)

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย จำกัด "ADVANCE IN PNEUMOCOCAL DISEASE PREVENTION IN ADULT AND ELDERLY: WHO ARE AT RISK?"

โดย ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร และ ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
THE PALLADIUM HALL
13.30 - 15.00 เตรียมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี MAYFAIR
A+B
15.00 - 16.30 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 MAYFAIR
A+B
เวลา หัวข้อการประชุม ห้องบรรยาย เอกสาร
นำเสนอ
09.00 - 10.30 ไข้หวัดใหญ่: การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ต้องทบทวน
• นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ
• พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก
• รศ. (พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์
• คุณฐานิพรรณ ธัญญเจริญ
MAYFAIR
A
การบูรณาการงานวิจัยพัฒนาวัคซีนสู่การผลิต
• ภก. สิทธิ์ ถิระภาคภูมิอนันต์
• ศ.ดร.นพ. สุธี ยกส้าน
• ศ. (พิเศษ) ดร. ภญ. สุมนา ขมวิลัย
• ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา
• ดร. ธารทิพย์ มิตรอุปถัมภ์
MAYFAIR
B
10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง (COFFEE BREAK) และชมนิทรรศการ
ORAL PRESENTATIONS
เวทีที่ 1
A NOVEL DENGUE NS3 EPITOPE THAT INDUCES ROBUST CROSS-REACTIVE MEMORY CD8 T-CELL RESPONSES TO BOTH DENGUE AND ZIKA VIRUSES
โดย ดร.นพ. จตุรงค์ เสวตานนท์
เวทีที่ 2
ระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558-2559
โดย คุณวนิดา วงศ์เล็ก
11.00 - 12.00 วัคซีนเดงกี่กับการนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทย
• ศ.พญ. อุษา ทิสยากร
• รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์
• รศ.พอ.นพ. วีระชัย วัฒนวีรเดช
MAYFAIR
A
การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน : กรณีศึกษาวัคซีน MMR
• ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช
• รศ.ดร.ภญ. บุศราพร เกษสมบูรณ์
• ภญ.ดร. สุธีรา เตชคุณวุฒิ
MAYFAIR
B
12.00 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน THE PALLADIUM HALL