31 March 2020

วัคซีนจำเป็น…ในผู้สูงอายุ

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ มีภูมิคุ้มกันในร่างกายพัฒนามากกว่าในกลุ่มวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ แต่ยังจำเป็นที่ต้องเข้ารับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ การเข้ารับวัคซีนแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานะและภาวะของแต่ละบุคคล อาทิ ประวัติการเข้ารับวัคซีนในช่วงวัยเด็ก อาชีพและการทำงาน รวมถึงโรคเกิดใหม่ต่างๆ เป็นต้น

ด้วยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่นับวันยิ่งเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น อาจมีผลทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายลดลง จึงอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย อีกทั้งเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วอาจจะมีอาการที่รุนแรงและต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าคนหนุ่สาว จึงจำเป็นต้องรับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันใหม่อยู่เสมอ

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรรับวัคซีนปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปี อาจเป็นสายพันธุ์ไม่ซ้ำกัน วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนบาดทะยัก ควรไปรับวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานจะป้องกันโรคได้ทุก 10 ปี และวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดโดยผู้สูงอายุที่ต้องการรับวัคซีน สามารถขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

ทุกครั้งที่ต้องไปรับวัคซีน ควรมีการเตรียมตัวก่อน โดยเฉพาะขอคำปรึกษาจากแพทย์ว่าควรฉีดวัคซีนอะไร เมื่อพิจารณาจากประวัติด้านสุขภาพ อาการแพ้ และโรคประจำตัวรวมถึงต้องพิจารณาผลข้างเคียงเมื่อรับวัคซีนไปแล้วด้วย

ดังนั้นการได้รับวัคซีนในวัยผู้สูงอายุที่จำเป็นอย่างเหมาะสม นับเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ที่จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรค ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

เครดิตภาพ : blog-delaney-medical-decisions