10 April 2023

สวช. ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *