การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        – ประมวลจริยธรรม
        – ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม

O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
        1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม
        2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
        3) กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
               – สวช. ร่วมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
               – สวช. ร่วมกิจกรรมทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำ 77 จังหวัดและกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2566
               – สวช. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ