12 มีนาคม 2020

ศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศไทย

เมื่อการพัฒนาวัคซีนกลายเป็นวาระสำคัญแห่งชาติของประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีน ได้ผลักดันการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานเครือข่ายวัคซีน ในการส่งเสริมการผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองต่อการใช้วัคซีนภายในประเทศและขยายกำลังการผลิตไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ที่ผ่านมาวัคซีนที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมาจากการนำเข้าเป็นหลัก เพราะยังขาดศักยภาพในด้านการผลิต ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ทันสมัย

ในปัจจุบันกำลังการผลิตวัคซีนของประเทศไทยมาจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ และบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด โดยวัคซีนที่สามารถผลิตใช้เองและส่งออก ได้แก่ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนวัณโรค วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนหัด วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน

ในอนาคตภายในไม่เกิน 5 ปีนี้ คาดว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนได้เพิ่มอีก 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ซึ่งวัคซีนทุกชนิดของหน่วยงานประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และกำลังอยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานการผลิตในต่างประเทศ เพื่อรองรับการส่งออกในระดับภูมิภาค

เครดิตภาพ : banmuang