โครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2564

คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ

คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ