ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเอชไอวีเอดส์ 1 อัตรา

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

3 เม.ย. 2566 ถึง 31 พ.ค. 2566)

ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ 1 อัตรา

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

12 เม.ย. 2566 ถึง 15 พ.ค. 2566)

ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งธุรการโครงการ 1 อัตรา

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

19 เม.ย. 2566 ถึง 15 พ.ค. 2566)

เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

25 เม.ย. 2566 ถึง 31 พ.ค. 2566)

เอกสารในการสมัครงาน ส่งได้ที่อีเมล hr@nvi.go.th