มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf-logo-mystic-download-dos

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

pdf-logo-mystic-download-dos

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf-logo-mystic-download-dos

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

pdf-logo-mystic-download-dos

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566

pdf-logo-mystic-download-dos

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

pdf-logo-mystic-download-dos

แนวทางปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
กรณีการยืมใช้พัสดุส่วนกลางภายในสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566

pdf-logo-mystic-download-dos

แนวทางปฏิบัติ กรณีการเดินทางไปประชุมหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ สำหรับที่ปรึกษา กรรมการบริหารสถาบัน อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สถาบัน

pdf-logo-mystic-download-dos

ระดับคุณธรรมต้นแบบ การคุกคามทางเพศ

pdf-logo-mystic-download-dos

ระดับคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมต้นแบบ

pdf-logo-mystic-download-dos

ระดับคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านทุจริต

pdf-logo-mystic-download-dos

ระดับคุณธรรมต้นแบบ การเจตนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf-logo-mystic-download-dos

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใหทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน และการควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการการจัดหา การกระจาย การให้บริการวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf-logo-mystic-download-dos

คู่มือสำหรับบุคลากรสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

pdf-logo-mystic-download-dos

คู่มือสรรหาและคัดเลือกบุคคล

pdf-logo-mystic-download-dos

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

pdf-logo-mystic-download-dos

คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย