การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส