อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          มาตรา 28 คณะกรรมการบริหารสถาบัน มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการและการดำเนินการของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หน้าที่และอำนาจ  เช่นว่านี้ให้รวมถึง
          1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และอนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของสถาบัน
          2. ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
          3. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนงานดังกล่าว
          4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
          5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สิน ของสถาบัน การบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
          6. ออกระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
          7. ออกระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง การประเมินผล และการถอดถอนผู้อำนวยการ และการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
          8. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารสถาบันหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ระเบียบเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๕)ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประวัติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อัปเดต 1 กรกฏาคม 2563 :: Updated 1 July 2020

ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์

เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2493 

วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 • รองอธิบดีกรมอนามัย
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค

ชื่อ-สกุล นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2507

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา อายุรศาสตร์ แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน(ระบาดวิทยา) แพทยสภา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ชุมชน) บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล (ทั่วไป) อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • อายุรแพทยื โรงพยาบาล (ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
 • ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข)
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อ-สกุล นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต
เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2505 

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมปศุสัตว์
ประวัติการทำงาน
 • นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์
 • นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์
 • นายสัตวแพทย์ 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์ 6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายสัตวแพทย์ 7 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • นายสัตวแพทย์ 8 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
 • ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
 • ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
 • ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ปฏิบัติงานสัตวแพทย์)สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
 • ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 • รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น) กรมปศุสัตว์ พญาไท
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อ-สกุล นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม 
เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2505 

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา
 • หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 19
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการจัดการภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 5 จากสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่น 66) ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 (Executive Development Program: EDP) จากกระทรวงการคลัง
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากสำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
 • Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) (EGCEO) รุ่นที่ 6 โดย สำรักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประวัติการทำงาน
 • นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
 • นายแพทย์สถาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 • นายแพทย์สถาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 • นายแพทย์สถาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
 • นายแพทย์สถาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อ-สกุล ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
เกิดวันที่ 15 มกราคม 2505 

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles Californai, USA.  
 • Diplomate, American Board of Pediatric, University of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • ศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ชื่อ-สกุล ดร.สมชัย จิตสุชน
เกิดวันที่ 21 เมษายน 2505 

วุฒิการศึกษา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ม.ธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, The University of British Columbia,Canada
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ประวัติการทำงาน
 • นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ผู้เชี่ยวชาญวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ผู้อํานวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล ดร.ภก.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2495 

วุฒิการศึกษา
 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.มหิดล
 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ม.มหิดล
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้ากลุ่มงานยาใหม่ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยาสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้แทนถาวรในเครือข่าย Developing Country Vaccine Regulators (DCVR) Network ขององค์การอนามัยโลก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์สุขภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ประธานคณะทำงานติดตามผลการประเมินระบบการกำกับดูแลวัคซีนตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO NRA Assessment) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อ-สกุล นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์
เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2500 

วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการทำงาน
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 งานวิจัยผลิตชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 งานวิจัยผลิตชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 งานวิจัยผลิตชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6) ฝ่ายชีววัตถุ กองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7ว) ฝ่ายวิจัยการผลิตและการใช้ชีววัตถุ กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7ว) ฝ่ายชีววัตถุมาตรฐาน กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7ว) กลุ่มงานชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8ว) กลุ่มงานชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้อำนวยการกองชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8) กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9) สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อ-สกุล นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์
เกิดวันที่ 19 มีนาคม 2497 

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) กระทรวงสาธารณสุข        
 • EFS Program, US CDC 
 • MPH (Epidemiology), Emory University
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการทำงาน
 • แพทย์  รพ.พาน เชียงราย    
 • หัวหน้าโครงการศึกษาและฝึกอบรม สาขาระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา สธ. 
 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา สาขาระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา สธ.   
 • ผู้อำนวยการฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) 
 • Adviser  WHO 
 • ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำอินโดนีเซีย WHO      

ชื่อ-สกุล นายแพทย์อำนวย กาจีนะ
เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2499 

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
 • เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา   
 • M.Sc. (HSM), University of London
 • เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา     
 • เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว แพทยสภา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ โรงพยาบาลกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร      
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร       
 • ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • นายแพทย์ใหญ่ (ด้านพัฒนานโยบายและแผน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกันที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข    

ชื่อ-สกุล นายแพทย์นคร เปรมศรี 
เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2513 

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • อบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
 • หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์สังคม ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Accessibility
Skip to content