อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

          มาตรา 28 คณะกรรมการบริหารสถาบัน มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการและการดำเนินการของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หน้าที่และอำนาจ  เช่นว่านี้ให้รวมถึง
          1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน และอนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของสถาบัน
          2. ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
          3. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนงานดังกล่าว
          4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
          5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สิน ของสถาบัน การบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
          6. ออกระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
          7. ออกระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง การประเมินผล และการถอดถอนผู้อำนวยการ และการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
          8. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารสถาบันหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ระเบียบเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๕)ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประวัติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อัปเดต 10 มีนาคม 2566 :: Updated 10 March 2023

ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 

วุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการทำงาน
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค

ชื่อ-สกุล นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประวัติการทำงาน
 • รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2555 – 2558
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 – 2560
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2561
 • เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561 – 2562
 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562 – 2565
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค 1 ตุลาคม 2565 – จนถึงปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ 

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์จุฬาฯ, MPHM. AIHD มหิดล (GPA 4.00)
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน,
 • สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากระทรวงระดับทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 – 2558
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 – 2560
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2561
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2563
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา
 • หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 19
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5    จากสถาบันพระปกเกล้า ฯลฯ
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ประวัติการทำงาน
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ 

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมปศุสัตว์
ประวัติการทำงาน
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี  กรมประมง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ชื่อ-สกุล ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Diplomate, Thai Board of Pediatrics
 • Diplomate, American Board of Pediatrics
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช , ที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคติดเชื้อ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
 • อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Pediatric Residency training at University of Tennessee at Knoxville Medical Center, USA
 • Pediatic Infectious Disease Fellowship training at Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, California, USA.

ชื่อ-สกุล ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จาก Massachusetts Institute of Technology
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 • ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อ-สกุล รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Health care organization and financing),Johns Hopkins University, Baltimore, MD., USA
 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และวิจัย
 

ชื่อ-สกุล ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate in Infectious Diseases, The University of Texas, Medical School at Houston, Houston, TX
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (DTM&H)
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับ 11 ด้านเวชกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หนังสืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและโครงการฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 • นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ชื่อ-สกุล นพ.นคร เปรมศรี 

 

วุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 • อบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
 • หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์สังคม ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข