31 มีนาคม 2020

วัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิด ที่คุณสามารถรับบริการ ได้โดยไม่เสียเงิน และสามารถรับได้ที่ไหนบ้าง

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน เป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากเกิดโรค รวมถึงประเทศไทยก็ได้นำวัคซีนมาใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี

ปัจจุบันประชากรไทย สามารถรับบริการวัคซีนพื้นฐานทั้ง 8 ชนิด ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยเรียน อายุ 12 ปี ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG) วัคซีนตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนโปลิโอ (OPV) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (DT)

ข้อดีของการไปรับบริการจะช่วยให้ร่างกายป้องกันโรคได้ทั้งสิ้น 10 โรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอีโดยสามารถไปขอรับบริการได้ ณ สถานพยาบาลทุกแห่งในเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว การฉีดวัคซีนพื้นฐานทั้ง 8 ชนิด เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญในการไปฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ จึงจะสามารถป้องกันโรคได้ ส่วนการฉีดวัคซีนเสริม หรือวัคซีนทางเลือกขึ้นอยู่กับความสมัครใจและฐานะทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ห่างไกลโรค นอกจากการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน ต้องหมั่นไปรับวัคซีนอย่างสม่ำเสมอในแต่ละช่วงวัยที่กำหนดด้วย