31 มีนาคม 2020

วาระแห่งชาติด้านวัคซีน

วัคซีนคือ เครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มทุนในการป้องกันโรค คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติให้ “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย เพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนว่าจะมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดของโรค

โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของวาระแห่งชาติด้านวัคซีน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนางานด้านวัคซีนให้มีความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณทางด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิตวัคซีนอย่างจริงจัง การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้งวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนจำเป็นอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้มีองค์ความรู้เพียงพอ

การจัดทำวาระแห่งชาติด้านวัคซีนก็เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง หรือผู้นำด้านการพัฒนาวัคซีนในระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพด้านวัคซีน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเพื่อลดอัตราการป่วยตายจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนของประชาชนในประเทศไทย

เครดิตภาพ : manager และ thairath