7 ตุลาคม 2020

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศ ปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศ ปีงบประมาณ 2563