7 ตุลาคม 2020

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2563