29 พฤศจิกายน 2021

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565