30 พฤศจิกายน 2022

สพฉ. เปิดอาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับการพัฒนาทักษะหน่วยกู้ชีพ ให้เท่ามาตรฐานสากล

        วันนี้ (30 พ.ย.2565) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และพิธีมอบรางวัล HERO Award แก่บุคคลที่ทำการช่วยชีวิตผู้อื่น

        นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อรักษาและยกระดับมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความจำเป็น ในการมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้เรามีสังคมที่ดูแลกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอชื่นชมผู้ได้รับรางวัล HERO AWARD ทุกท่าน ที่ได้แสดงถึงการเสียสละ กล้าหาญ และมีทักษะในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคน มีความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการเรียนรู้ ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เพราะเป็นคนแรกที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเหตุการณ์นั้น ๆ ได้

        ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนจัดให้มี การศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกำรแพทย์ฉุกเฉิน ในการนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจ จึงได้มีการก่อสร้างอาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๖๗,๗๗๐,๔๘๑.๗๐ (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและกำรสื่อสารที่ ทันสมัย

        “นอกจากนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดมอบรางวัล Health Emergency Response Outstanding หรือ HERO Award ตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่อง เชิดชู ผู้มีจิตอำสำ ที่มี ความเสียสละ มีความกล้าหาญ เป็นแบบอย่ำงที่ดี ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ฉุกเฉิน ร่วมดำเนินการ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างคุณประโยชน์ เป็นที่ ประจักษ์ต่อสังคม ส่งเสริมและกระตุ้น ให้สังคมและประชำชน สนับสนุน เรียนรู้ และมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับมอบรางวัลดังกล่าวฯ ได้พิจารณา และคัดเลือกผู้มีจิตอาสา ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เพื่อมอบ ประกำศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัล HERO Award ในปี 2565 จำนวน 10 คน” เลขาธิการ สพฉ. กล่าว

—————- หน่วยพัฒนาและสื่อสารองค์การ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ —————-