23 ธันวาคม 2022

สวช. ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน HXP-GPOVac

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน HXP-GPOVac

​     สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี-จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) เมื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินการวิจัย

​     วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน HXP-GPOVac ขนาด 10 ไมโครกรัม ในรูปแบบเข็มกระตุ้น เปรียบเทียบกับวัคซีนโควิด 19 ชนิดที่ใช้ไวรัลเวกเตอร์เป็นพาหะ ทั้งนี้ วัคซีน HXP-GPOVac เป็นวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม โดยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ

     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่พัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม (HXP-GPOVac) ขณะนี้ได้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แล้ว และเป็นการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งจะดำเนินการทดสอบที่โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ในอาสาสมัครอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4,000 คน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาแล้วจำนวน 2 โดส ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า วัคซีนมีศักยภาพในการใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนไทย และแสดงถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ หากเกิดการระบาดขึ้นอีกในอนาคต พร้อมกันนี้ นายอนุทิน ยังได้แสดงความชื่นชมถึงความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อสม. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยเป็นอย่างดี

     นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน HXP-GPOVac ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยที่ประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก จากทั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ผ่านทาง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม อีกทั้งเป็นโครงการวิจัยวัคซีนโควิด 19 ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดของประเทศในขณะนี้ นอกจากนี้ นายแพทย์นคร ยังได้กล่าวชื่นชมความพร้อมของบุคลากรด้านการวิจัยทางคลินิกในพื้นที่ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางคลินิกของวัคซีนชนิดอื่นมาก่อน รวมถึงความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้ดำเนินไปได้ด้วยดี

     ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีน สำหรับใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่า ประชาชนไทยจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอสำหรับใช้ป้องกันโรค

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 23 ธันวาคม 2565