6 ธันวาคม 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบ 2566 (DG Awards 2023)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบ 2566 (DG Awards 2023) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้ารับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ จากนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบ 2566 (DG Awards 2023) โดยมีหน่วยงานเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 150 รางวัล ได้แก่ รางวัลพัฒนาการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล, รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล, รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ จำนวน 63 รางวัล, รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จำนวน 59 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 18 รางวัล

ทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการรับรางวัลย้อนหลังได้ทางhttp://www.facebook.com/DGAThailand และ http://youtube.com/c/DGAThailand

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่ 6/12/66