25 มกราคม 2024

คกก. วัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน เพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น พ.ศ. ….

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน เพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น พ.ศ. …. ภายหลังที่ได้มีการดำเนินการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมให้มีการปรับแก้ถ้อยคำของร่างระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ร่างระเบียบดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการจัดหาวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมทั้งในที่ประชุมและรูปแบบออนไลน์

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการผลิตวัคซีนใช้ในประเทศ โดยนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอด ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้เอง และสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ซึ่งหากสามารถทำให้ประสบความสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นพ.นคร กล่าวว่าถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า มีวาระการประชุมทั้งหมด 7 เรื่อง โดยเรื่องเพื่อทราบ มีจำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานด้านวัคซีนของประเทศ, ความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV), ความก้าวหน้าการให้บริการวัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV+3 OPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, รายงานสถานการณ์การขาดคราววัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) นำเสนอโดย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค และโครงการความร่วมมือการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม เพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาค และเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 2 คือ กลไกการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ทั้งนี้ในวาระเพื่อพิจารณา ในเรื่องกลไกการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน เพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น พ.ศ. …. โดยจากการดำเนินการสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ได้นำมาสู่การเสนอร่างระเบียบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระบบและกลไกการประสานงานต่างๆ ให้สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ทั้งนี้มติที่ประชุมให้มีการปรับแก้ถ้อยคำของร่างระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นต่อไป

วันที่: 25/01/67

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ