19 มีนาคม 2024

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567