9 March 2020

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *