14 April 2020

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine เพื่อใช้ในการกักกันตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ในประเทศ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/ 2563 โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี ผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม

นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนจะต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State/ Local Quarantine) เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัด State Quarantine และร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัด Local/ Home Quarantine ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบการกักกันตัวผู้เดินทาง ซึ่งถือเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงกรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อาทิ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าห้องพัก เป็นต้น เพื่อเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาให้การสนับสนุน โดยให้กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ปรับรายละเอียดกรอบค่าใช้จ่ายตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 (ศบค.) หรือคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นระบบการดำเนินงานเพื่อให้การค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายละเอียดและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย เสนอต่อ ศบค. หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
 วันที่ประกาศข่าว : 14 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *