2 October 2020

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา

📌สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา
.
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP แก่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา (toxicity testing)
.
นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับการรับรอง OECD GLP มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตลอดจนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากระบวนงานและบุคลากร ผ่านการประสานความร่วมมือโดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) วันนี้เราได้เห็นความก้าวหน้าและความพร้อมของสถานสัตว์ทดลอง ม.นเรศวร ซึ่งได้ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยาของประเทศไทยแล้ว นับเป็นก้าวสำคัญในการพึ่งพาตนเองของประเทศ เนื่องจากการทดสอบในสัตว์ทดลอง (Non-Clinical study) เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของวงจรการพัฒนาวัคซีน ความสำเร็จนี้จึงทำให้สามารถลดการส่งออกชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพไปทดสอบที่ต่างประเทศได้
.
ด้าน นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในฐานะหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice : GLP) ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือที่เรียกว่า OECD GLP เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ศึกษา พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ยา ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี เครื่องสำอาง ให้มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่เหมาะสมทันกับสถานการณ์ของประเทศและของโลกในการปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค ในนามของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีอย่างยิ่ง ในโอกาสที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบศึกษาวิจัย/พัฒนา (Test facility) ที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP ในด้านการทดสอบความเป็นพิษ (Toxicity study) ตามระบบของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการประกาศ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลจากองค์กร AAALAC International ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP ในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์หรือ non-clinical safety testing ในสัตว์ทดลองจำพวกหนูและกระต่าย โดยวิธีการทดสอบที่เป็นไปตามหลักการ OECD GLP และวิธีการตามมาตรฐานสากล ซึ่ง ม.นเรศวร เป็นหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ได้มีการทำ MOU การจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ความสำเร็จของสถานสัตว์ทดลองฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และความร่วมมือจากบริษัท Chemon Inc. ประเทศเกาหลีใต้ และ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย
“มหาวิทยาลัยนเรศวรหวังว่า สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ช่วยสนับสนุนการทดสอบความปลอดภัยในการวิจัยพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีววัตถุของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล”

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
รวบรวมข้อมูลโดย: NVI Public Affairs Team
วันที่: 2/10/63