7 October 2020

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การว่าจ้างผู้สอบบัญชี (สำหรับปีงบประมาณ 2564) ปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การว่าจ้างผู้สอบบัญชี (สำหรับปีงบประมาณ 2564) ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2563