7 October 2020

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ปีงบประมาณ 2563