19 October 2020

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564