7 October 2021

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเพื่อประสานงานและเป็นที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเพื่อประสานงานและเป็นที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565