6 September 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ และตำแหน่งธุรการโครงการ