31 May 2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ด้านบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ