25 September 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.66 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธาณสุข นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ได้ถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราอยู่บนแท่นฐานเดียวกัน

นพ.ชลน่าน ได้กล่าวคำอาเศียรวาทถวายราชสดุดีว่า เนื่องในวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวง ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจไว้มากมาย ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกาย พระสติกำลังเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขโดยแท้ กล่าวคือ พระองค์ทรงพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้า พระราชทานทรัพย์เพื่อการก่อสร้างตึกต่าง ๆ และขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชในด้านสาธารณสุข ทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานคร และทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑล พระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ ทรงงานด้านการประมง และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทย พระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระอัจฉริยะภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย จวบจนทุกวันนี้

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO (ยูเนสโก) โดยคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่ของบรรดารัฐสมาชิก ได้มีมติร่วมกันกับประเทศไทย ถวายพระเกียรติยศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปีของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่1 มกราคม พุทธศักราช 2535 เพื่อเป็นการเฉลิม

พระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพ

เหล่าข้าพระพุทธเจ้า และปวงชนชาวไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจะเจริญรอยตามพระปณิธานที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ตลอดไป

 


ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่: 24/9/66