31 January 2024

ส.ค.ส พระราชทาน 2567

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.  ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มามอบให้ ณ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ