Message from the Director National Vaccine Institute

  No Gift Policy 

            National Vaccine Institute ดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

            เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงขอ งดรับ ของขวัญของฝาก หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาส ทุกเทศกาล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักคุณธรรมและความโปร่งใส (Intergrity & Transperency) ในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ Zero Tolerance

            ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตจากท่านมา ณ โอกาสนี้