9 September 2020

AstraZeneca ชะลอการทดลองวัคซีน Phase 3 เพื่อทบทวนความปลอดภัยของวัคซีน หลังพบ 1 ในอาสาสมัครมีอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

🔴บริษัท AstraZeneca บริษัทด้านยาและเวชภัณฑ์ ร่วมกับ สถาบันไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบ Adeno Viral Vector ที่มีชื่อว่า AZD1222 ได้ให้ข้อมูลว่า “การหยุดการทดสอบ ถือเป็นกระบวนการตามมาตรฐานความปลอดภัย ในการวิจัย ที่จะหยุดกระบวนการทดสอบวัคซีนชั่วคราว เพื่อทบทวนข้อมูลความปลอดภัย”

🔴การหยุดการทดสอบในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในการทดสอบวัคซีนขนาดใหญ่ ข้อมูล การเจ็บป่วยที่พบในอาสาสมัครรายดังกล่าว จะถูกตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก​ เพื่อหาสาเหตุและความเกี่ยวข้องกับวัคซีนต่อไป ส่วนจะมีผลกระทบต่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนต่อไปข้างหน้าอย่างไรต้องรอผลจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

🔴การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานการวิจัยที่ดี ที่เมื่อมีการเจ็บป่วยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัคซีนที่ยังไม่ทราบเหตุแน่ชัด นักวิจัยจะพิจารณาหยุดกระบวนการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นการชั่วคราวและให้คณะผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกพิจารณาข้อมูลรายละเอียดของความเจ็บป่วยนั้น เกี่ยวข้องจากการได้รับวัคซีนหรือไม่

🔴ข้อมูลการทดสอบวัคซีน AZD1222 ในระยะที่ 1 และ 2 ที่ได้ตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่า
ในผู้ทดสอบ 1,000 คน 60 % พบว่ามีอาการข้างเคียงเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง และได้เริ่มการทดสอบวัคซีนในระยะที่ 3 เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการทดสอบในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน มากกว่า 10,000 คน ในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน เพราะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาจไม่ปรากฏเมื่อทดสอบในกลุ่มคนจำนวนน้อย แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาจมีสาเหตุจากวัคซีนหรือไม่ก็ได้ ต้องมีการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป

🔴แม้ว่าการทดสอบวัคซีนของ AstraZeneca จะต้องชะลอไปก่อน แต่การพัฒนาวัคซีนทั่วโลกยังคงมีวัคซีนอีก 8 ชนิด ที่อยู่ระหว่างการทดสอบระยะที่ 3 ในมนุษย์ เพื่อให้มีวัคซีนตอบโต้การระบาดของโรค โควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที

🔴สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามมาตรฐานการประกันและควบคุมคุณภาพของวัคซีนมาอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ก่อนจะอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

รวบรวมโดย: NVI Public Affairs
วันที่: 9/09/63