20 January 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนนทบุรี เน้นกิจกรรมให้ความรู้ สร้างสรรค์ และสนุกสนาน เพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัย

     วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ อุทยานมกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานกิจกรรมของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฐานที่ 27 ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการ ประกอบด้วย การเล่นเกมบอลซ่อนรูป จับคู่ภาพเหมือนเกี่ยวกับวัคซีน โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับรางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมาย และยังมีการมอบขนม และนมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

IMG_7497
IMG_7495

       นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนพาเหรด การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ณ เวทีกลาง นิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัย

IMG_7497
IMG_7498

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม 2566