20 มกราคม 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดอบรม เรื่อง การบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดอบรม เรื่อง การบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย แก่บุคลากรด้านวัคซีนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนได้อย่างเหมาะสม

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย (New Vaccine Introduction in Thailand)” เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติต่อการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พลวัตการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังวัคซีนของประเทศไทยที่ส่งผลต่อระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ การจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย กระบวนการพิจารณานำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งวิทยากรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พญ.สุชาดา เจียมศิริ รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ ฯ กรมควบคุมโรค พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (สาขา กุมารเวชกรรม) สถาบันบำราศนราดูร ภญ.อัญชลี จิตรักนที ผู้อำนวยการกองนโยบายแห่งชาติ ด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และดร.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

     ทั้งนี้ ในแต่ละช่วงของการอบรม วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรม อภิปรายและซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นพ. นคร ได้กล่าวทิ้งท้ายในช่วงพิธีปิดการอบรมว่า “สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการดำเนินงานร่วมกันในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศระหว่างภาครัฐและเอกชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ รวมถึงพัฒนาต่อยอดกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงมีการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศต่อไป

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 20 มกราคม 2566