2 February 2023

สวช. & มจธ. ผนึกกำลัง

     สวช. และ มจธ. ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ. บางขุนเทียน) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ

     สำหรับการหารือครั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติและ มจธ. ได้ร่วมวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและชีววัตถุสำหรับบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ และขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยา (Biopharmaceutical Characterization Laboratory Service: BPCL) ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติแห่งแรกของอาเซียนที่สามารถรองรับการพัฒนาและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้ง ยา วัคซีน และชีววัตถุ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการ Bioprocess Research and Innovation Center : BRIC และโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการผลิตชีววัตถุและวัคซีนตามมาตรฐานสากล ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถผลิตวัคซีนได้สูงถึง 20 ล้านโดสต่อปี

     ทั้งนี้ มจธ. เป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความพร้อมในการผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน ตลอดจนเป็นฐานการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตวัคซีนของประเทศ

 

 

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 2 ก.พ. 2566