5 April 2023

สวช. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ABSL 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ABSL 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงาน ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญห 

     นายแพทย์นคร ได้กล่าวชื่นชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ABSL 3 รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ห้องปฏิบัติการ ABSL 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นหน่วยงานสำคัญที่รองรับการศึกษาและวิจัยพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุก่อนเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามหลักสากล ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะสนับสนุนให้มีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สร้างขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานด้านวัคซีนและยาชีววัตถุต่อไป

 

ที่มา: National Vaccine Institute

วันที่: 5/04/66