24 July 2023

งานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU (MDCU The Medical icons Award Ceremony) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ ประเภทต้นแบบแห่งความสำเร็จ จากนายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานเชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งวงการแพทย์ MDCU (MDCU The Medical icons Award Ceremony) เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 190 คน ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ ต้นแบบเกียรติยศ จำนวน 28 คน รางวัลต้นแบบแห่งความสำเร็จ จำนวน 134 คน และรางวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่ จำนวน 28 คน

[ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

 

     ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ขึ้นกล่าวในนามของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบเกียรติยศ เน้นย้ำถึงฐานะของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นเสาหลักของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข บรรดาศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาไปนั้น ได้ออกไปสร้างความดีและประโยชน์สุขให้แก่ส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นแบบอย่างให้แก่บรรดาศิษย์แพทย์รุ่นปัจจุบันยึดถือเป็น “ต้นแบบ” สมกับรางวัลในวันนี้ จึงขอให้ศิษย์เก่าของคณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ได้ดำรงรักษาความดีงามเหล่านี้ไว้ เพื่อให้เป็นต้นแบบของความดี ความเจริญ จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่: 24/07/66