Regulation

National Vaccine Institute

อัปเดต 19 มีนาคม 2567 :: Updated 19 Mar 2024

หมวดหมู่ ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ
ประกาศ
บังคับใช้
สถานะ
เอกสารประกอบ

1. พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

1.1 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

21 พ.ย. 2561

22 พ.ย. 2561

บังคับใช้

Royal Command’s Emblem National Vaccine Security Act B.E. 2561 (2018)

21 พ.ย. 2561

22 พ.ย. 2561

บังคับใช้

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

24 ก.พ. 2542

25 ก.พ. 2542

บังคับใช้

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

8 ก.พ. 2559

9 ก.พ. 2559

บังคับใช้

1.2 ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน พ.ศ. 2562

13 พ.ย. 2562

14 พ.ย. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2562

14 ก.พ. 2563

15 ก.พ. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

14 ส.ค. 2563

15 ส.ค. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น พ.ศ. 2567

11 มี.ค. 2567

12 มี.ค. 2567

บังคับใช้

2. งานบริหารทั่วไป​

2.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

18 ก.ค. 2562

19 ก.ค. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามมาตรา 42

7 ก.ย. 2555

7 ก.ย. 2555

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการ และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนพ.ศ. 2562

31 ต.ค. 2562

1 พ.ย. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยรถส่วนกลางของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565

1 ก.ย. 2565

2 ก.ย. 2565

บังคับใช้

2.2 คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

9 ธ.ค. 2565

9 ธ.ค. 2565

บังคับใช้

2.3 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565

16 ก.ย. 2565

17 ก.ย. 2565

บังคับใช้

2.4 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศฯ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565

9 ธ.ค. 2565

9 ธ.ค. 2565

บังคับใช้

2.5 คำสั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

11 มี.ค. 2557

7 มี.ค. 2557

บังคับใช้

2.6 แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติสำหรับการจ้างเหมาบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

7 ม.ค. 2565

7 ม.ค. 2565

บังคับใช้

3. งานบริหารงานบุคคล

3.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2526

4 ก.ค. 2562

5 ก.ค. 2562

บังคับใช้

3.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติพ.ศ. 2562

25 ก.ย. 2562

26 ก.ย. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

20 ธ.ค. 2562

21 ธ.ค. 2562

บังคับใช้

แก้คำผิด ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

30 ก.ค. 2563

30 ก.ค. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

23 เม.ย. 2562

24 เม.ย. 2562

ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566

19 ม.ค. 2567

20 ม.ค. 2567

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566

27 พ.ย. 2566

28 พ.ย. 2566

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาการแต่งตั้ง การประเมินผล และการถอดถอนผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

31 ต.ค. 2562

1 พ.ย. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2556

26 ก.ย. 2556

27 ก.ย. 2556

ยกเลิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

26 มิ.ย. 2563

27 มิ.ย. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2564

7 พ.ค. 2564

8 พ.ค. 2564

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566

22 พ.ค. 2566

22 พ.ค. 2566

บังคับใช้

3.3 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และการปรับค่าจ้างของลูกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

17 ม.ค. 2563

18 ม.ค. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558

24 ก.พ. 2558

25 ก.พ. 2558

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยวัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และการลาของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

9 ม.ค. 2563

10 ม.ค. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

25 มิ.ย. 2563

26 มิ.ย. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

22 ก.ค. 2563

23 ก.ค. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงานและการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างพักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

22 ก.ค. 2563

23 ก.ค. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564

7 เม.ย. 2564

7 เม.ย. 2564

บังคับใช้

3.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนับเวลาการทำงาน ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

28 ม.ค. 2557

28 ม.ค. 2557

บังคับใช้

ประกาศฯ เรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562

9 เม.ย. 2562 

9 เม.ย. 2562 

บังคับใช้

ประกาศฯ เรื่อง โครงสร้างเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

14 ม.ค. 2563

15 ม.ค. 2563

บังคับใช้

ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

20 พ.ค. 2563

20 พ.ค. 2563

บังคับใช้

3.5 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

9 ม.ค. 2563

10 ม.ค. 2563

บังคับใช้

ประกาศฯ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

6 ก.พ. 2563

6 ก.พ. 2563

บังคับใช้

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563

27 มี.ค. 2563

27 มี.ค. 2563

บังคับใช้

ประกาศฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

25 มิ.ย. 2563

26 มิ.ย. 2563

บังคับใช้

4. การเงิน บัญชี งบประมาณ

4.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทรัพย์สิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

18 ก.ค. 2562

19 ก.ค. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทรัพย์สิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 2567

27 ม.ค. 2567

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าบริการ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

25 ก.ย. 2562

26 ก.ย. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และค่าบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566

16 พ.ค. 2566

17 พ.ค. 2566

บังคับใช้

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562

21 ก.พ. 2562

22 ก.พ. 2562

บังคับใช้

ประกาศฯ เรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

21 พ.ค. 2562

22 พ.ค. 2562

บังคับใช้

หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

28 พ.ค. 2563

28 พ.ค. 2563

บังคับใช้

4.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4.4 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4.5 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการของสถาบัน    พ.ศ. 2562 

22 ก.ค. 2562

23 ก.ค. 2562

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการของสถาบัน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

22 ก.ค. 2565

23 ก.ค. 2565

บังคับใช้

4.6 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศฯ เรื่อง ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินวิชาชีพ เงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น 

19 ก.พ. 2556

20 ก.พ. 2556

บังคับใช้

4.7 แนวทางปฏิบัติ

5. การพัสดุ

5.1 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

24 ก.พ. 2560

24 ก.พ. 2560

บังคับใช้

5.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

23 ส.ค. 2560

23 ส.ค. 2560

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

11 พ.ค. 2564

12 พ.ค. 2564

บังคับใช้

6. การตรวจสอบภายใน

6.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566

15 ส.ค. 2566

16 ส.ค. 2566

บังคับใช้

6.2 กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

27 ก.ค. 2566

16 ส.ค. 2566

บังคับใช้

กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

7 ก.ค. 2566

16 ส.ค. 2566

บังคับใช้

7. การให้ทุน

7.1 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย การให้บริการวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565

20 มิ.ย. 2565

21 มิ.ย. 2565

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย การให้บริการวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566

29 มิ.ย. 2566

30 มิ.ย. 2566

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยกรณีมีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2566

15 ส.ค. 2566

16 ส.ค. 2566

บังคับใช้

7.2 ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

25 มิ.ย. 2563

26 มิ.ย. 2563

บังคับใช้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายด้านวัคซีนและหน่วยร่วมดำเนินการ พ.ศ. 2563

30 พ.ย. 2563

1 ธ.ค. 2563

บังคับใช้