บุคลากรสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

คู่มือในการปฏิบัติงาน

คู่มือสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

คู่มือในการให้บริการ

คู่มือในการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระบบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)

ระบบปฐมนิเทศบุคลากร

ระบบขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบ E-Submission(Nvifda)

ระบบการฝึกอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (E-Course Learning)

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีน (Vaccine Expert)

ระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน (E-Supply)

ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS)

ระบบบริหารจัดการทุน (Funvi)

ระบบคลังข้อมูลและความรู้ด้านวัคซีนของประเทศไทย (Vacciknowlogy)

ระบบการฝึกอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (E-Course Learning)