29 พฤศจิกายน 2019

บอร์ดวัคซีนชาติ” เดินหน้าวางระบบข้อมูลติดตามการรับวัคซีนของคนไทยตลอดทุกช่วงวัย

“บอร์ดวัคซีนชาติ” เดินหน้าวางระบบข้อมูลติดตามการรับวัคซีนของคนไทยตลอดทุกช่วงวัย

วันที่ 28 พ.ย. เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 โดย ดร.สาธิต เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน พ.ศ. …. ที่มีสาระสำคัญเพื่อให้มีการบูรณาการในการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ดร.สาธิต กล่าวว่า (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวจะครอบคลุมประชาชน ทั้งที่เป็นคนไทยและบุคคลต่างๆที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยให้อำนาจคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติหรือบอร์ดวัคซีนชาติพิจารณาและประกาศกำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรค และกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อความมั่นคง เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

รองประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต่อว่า (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวนี้ยังให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนในการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของบุคคลตามกำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และติดตามบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนของบุคคล รวมทั้งให้สถาบันฯ ประสานความร่วมมือกับสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกแห่ง ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ในการรายงานข้อมูลการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชน และการบริหารจัดการวัคซีนตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดระบบข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศ