22 กรกฎาคม 2020

สวช.ร่วมกับ วช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศ

📌สวช.ร่วมกับ วช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศ

>>>เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (22/07/63) ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศ โดยมีผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่รับฟังทางออนไลน์ รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด กว่า 60 คน

>>>ศ.นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สิ่งที่เราเร่งดำเนินการในวันนี้ คือ ให้คนไทยมีวัคซีนโควิด-19 ใช้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ เป็นลำดับแรกๆของโลก โดยมีเป้าหมายที่จะทำร่วมกัน 3 แนวทาง คือ 1. การสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมในประเทศ 2. ร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนา และ 3. จัดหาวัคซีนจากผู้ผลิตต่างๆ ในโลกนี้ ซึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ขณะนี้ดำเนินการคู่ขนาน 3 แนวทางพร้อมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ โดยอาศัยนโยบายทีมประเทศไทย

>>>ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อผลักดัน สนับสนุนทุน ให้ภาคีเครือข่ายในด้านวัคซีนโควิด-19 ได้เดินหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ รองรับสถานการณ์การระบาด เป้าหมาย คือ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างศักยภาพทั้งที่มีอยู่ และเร่งดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้เดินหน้าไปได้ ประเทศไทยเรามียุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา คือการที่ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นอกจากนี้เรามีพิมพ์เขียวการวิจัยพัฒนาเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยแนวทางการดำเนินงาน คือ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นักวิจัยไทยภายในประเทศเราก็ดำเนินการ ทำความร่วมมือ
กับต่างประเทศพร้อมกัน และจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศ ทั้ง 3 แนวทางต้องดำเนินการแบบคู่ขนานกัน เป้าหมายเพื่อให้เราได้มีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนไทย การประชุมวันนี้เป็นการรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แผนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
การประชุมประกอบด้วยการนำเสนอ และตอบข้อซักถาม ในความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีน mRNA โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนำเสนอการพัฒนา Recombinant vaccine ในพืช โดย ผศ.ดร.ภญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ บริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด การนำเสนอการพัฒนาวัคซีน Subunit ชนิด
S-glycoprotein โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุขธิดา อุบล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตาย WHO Vero cell โดย ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร สถาบัน
ชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการพัฒนาวัคซีน COVID-19 โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนาและ
ดร.ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จากหน่วยงาน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 วันที่ประกาศข่าว : 22/07/63

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *