7 ตุลาคม 2020

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างเพื่อประสานงานโครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ปีงบประมาณ 2564

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างเพื่อประสานงานโครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2564