14 กรกฎาคม 2021

คกก. วัคซีนชาติ เห็นชอบปรับกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย ในปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส

📍คกก. วัคซีนชาติ เห็นชอบปรับกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย ในปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส

http://www.nvi.go.th/index.php/blog/2021/07/NVIPR20210714