11 September 2020

TEAM THAILAND หารือระดมสมองและติดตามความก้าวหน้าเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

📌TEAM THAILAND หารือระดมสมองและติดตามความก้าวหน้าเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
• จากการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้า พบว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา ทั้งสิ้นกว่า 20 ชนิด จาก 6 เทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ 1) mRNA 2) DNA 3) Protein subunit 4) Inactivated 5) VLP และ 6) Viral vector
• การวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ และการทดสอบในสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย ขณะนี้มีวัคซีนจำนวน 3 ชนิดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ได้แก่ mRNA ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาฯ DNA ของบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด และ Protein subunit ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด
• นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีน และโรงงานต้นแบบผลิตชีววัตถุตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
• อีกทั้งประเทศยังมีแนวทางในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยผู้ผลิต อาทิ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีความก้าวหน้าตามลำดับ

รวบรวมข้อมูลโดย: NVI Public Affairs Team
วันที่: 11/09/63