30 มีนาคม 2020

วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทางไปเที่ยว

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศนับเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เพราะประเทศจุดหมายที่เราจะเดินทางไปอาจเกิดโรคระบาด หรือมีโรคติดต่อบางอย่างเป็นโรคประจำท้องถิ่น

ดังนั้น ผู้เดินทางจึงควรรู้จักวัคซีนบางชนิดที่ควรได้รับก่อนออกเดินทาง ได้แก่

– วัคซีนไข้เหลือง มียุงลายเป็นพาหะ มักพบในประเทศแถบแอฟริกาตอนกลาง และอเมริกาใต้ ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ซึ่งจะได้รับสมุดรับรอง เพื่อใช้ประกอบการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ

– วัคซีนอหิวาตกโรค สำหรับการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ซึ่งมีปัญหาด้านสุขอนามัยของอาหารและน้ำดื่ม ควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1-6 สัปดาห์

– วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศแถบทวีปแอฟริกา กลุ่มประเทศตะวันตก และกลุ่มผู้แสวงบุญในพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ และควรได้รับวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 7-10 วัน

วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น พิจารณาการฉีดวัคซีน ดังนี้

1. กลุ่มผู้แสวงบุญในพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ จำเป็นต้องฉีดและเป็นเงื่อนไขในการขอวีซ่า

2. กลุ่มนักเดินทางที่ต้องไปยังพื้นที่เสี่ยง เช่น แอฟริกา

– วัคซีนโรคไข้ทัยฟอยด์ พบบ่อยในประเทศที่มีการสาธารณะสุขไม่ดี โดนเฉพาะประเทศในแถบเอเชียใต้ และแถบแอฟริกาควรพิจารณาให้วัคซีนนี้ในผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว

วัคซีนทั้ง 4 ชนิดสามารถขอรับได้ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, สถาบันบำราศนราดูร และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ

โลกยุคใหม่การติดต่อสื่อสารหรือเดินทางมีความสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคระหว่างการเดินทาง นักเดินทางที่ดีควรวางแผน เตรียมความพร้อมไปรับวัคซีน และระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยง ด้วยการบริโภคอาหารถูกหลักอนามัย เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ห่างไกลโรคมากขึ้น