20 พฤศจิกายน 2020

ชี้แจง ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข่าว การจองล่วงหน้าและการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า

📌ชี้แจง ข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีข่าว การจองล่วงหน้าและการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า

ตามที่ได้มีข่าวเผยแพร่ในวงกว้าง ถึงกรณี มติ ครม. อนุมัติจัดซื้อ วัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซเนก้านั้น จากการตรวจสอบพบว่า “ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 6,049,723,117 บาท โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนไทยโดยการจองล่วงหน้า และการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท AstraZeneca (Thailand) จำกัด และบริษัท AstraZeneca UK จำนวนวัคซีน 26 ล้านโด๊ส ครอบคลุมประชากร 13 ล้านคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
1. ให้กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า ในวงเงิน 2,379,430,600 บาท
2. ให้กรมควบคุมโรคจัดทำสัญญาในการจัดซื้อและบริหารวัคซีนที่ได้จากการจองล่วงหน้านั้น เมื่อคู่สัญญาสามารถจัดหาวัคซีนได้สำเร็จ ในวงเงิน 3,670,292,517 บาท

สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนไทยโดยการจองล่วงหน้านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาวัคซีนฯ สำหรับให้บริการแก่ประชาชนไทยได้ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่กำลังทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 3 โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หากวัคซีนดังกล่าวพัฒนาสำเร็จ ประเทศไทยจะเป็นประเทศลำดับแรกๆ ที่เข้าถึงวัคซีน ส่วนความจำเป็นของการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้านั้น เนื่องจากในช่วงแรกที่ผลิตวัคซีนได้ วัคซีนจะมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระดับโลก หากไม่รีบจองซื้อ พอถึงวันที่วัคซีนพัฒนาสำเร็จ ประเทศไทยก็อาจเข้าถึงวัคซีนได้ยาก หรืออาจต้องซื้อวัคซีนในราคาแพง ทั้งนี้ การจองซื้อจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาด้วย เพื่อให้ผลิตได้เองภายในประเทศ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งและความเสียหาย ที่สำคัญวัคซีนที่สำเร็จต้องผ่านกระบวนการรับรองต่างๆ มีความปลอดภัยสำหรับผู้รับวัคซีน

ทั้งนี้ในส่วนของราคาการจัดซื้อวัคซีนนั้น ยังไม่มีการประกาศราคาการจัดซื้อต่อโด๊ส อย่างเป็นทางการ เป็นเพียงราคาประมาณการเท่านั้น

รวมรวมข้อมูลโดย: NVI Public Affairs Team
วันที่: 20/11/63